STADGAR FÖR DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

Fastställda den 4 november 2020

§ 1. Namn och karaktär
Dalarnas Hemslöjdsförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som är medlem i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR.

§ 2. Grundsyn och gemensamma värderingar
Dalarnas Hemslöjdsförbund vill tillvarata, utveckla, och förnya slöjden som kultur och näring.
Vi strävar efter att arbeta jämställt, jämlikt, tillgängligt och tillåtande samt att vara öppna, kreativa, flexibla, inkluderande och gränsöverskridande.
Genom slöjd och hantverk medverkar vi till att bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

§ 3. Ändamål
Länsförbundet har till ändamål att främja hemslöjden och dess utveckling inom Dalarna. För fullgörande av detta ska vi;
– Med handgjort skapande och bildning som grund arbeta för ökad kunskap och ökat intresse, samt skapa opinion för hemslöjdens frågor.
– Verka för hög standard på utbildning samt arbeta för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande.
– Företräda länets lokalföreningar och verka för en hållbar organisation.
– Informera och sprida kännedom om hem-slöjden, hemslöjdens kulturarv och dess ut-veckling samt medverka till att hemslöjd, slöjd och hantverk har en självklar plats i människor dagliga liv.
– Främja slöjdens utveckling som näring.
– Vara huvudman för länets hemslöjdskonsulenter.
– Samverka med Region Dalarna, Nämnden för Hemslöjdsfrågor och konsulenter i övriga landet.
– Verka för samarbete med organisationer och kommuner i Dalarna med intresse för förbundets verksamhet.

§ 4. Medlemskap
Till medlem i hemslöjdsförbundet kan antas;
a) lokal hemslöjdsförening
b) annan ideell förening inom Dalarna, som stödjer hemslöjdens grundsyn och ge-mensamma värderingar.
c) ekonomisk förening eller motsvarande, som tillverkar och/eller säljer hemslöjd i Dalarna eller på annat sätt stödjer hemslöjdens grundsyn och gemensamma värderingar.

§ 5. Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap ska, tillsammans med stadgar eller bolagsordning, göras till förbundets styrelse.
Ansökan ska göras av den sökande organisationens styrelse.
Ansökan prövas och beslutas av hemslöjdsförbundets styrelse.
Medlemsorganisation som ändrar stadgar/bolagsordning ska informera länsförbundet.

§ 6. Årsavgift
Årsavgiften beslutas av förbundets årsmöte efter förslag från styrelsen.

§ 7. Styrelse
Styrelsen ansvarar inför årsmötet för länsförbundets angelägenheter och har arbetsgivaransvaret för anställd personal.
Styrelsen ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter och högst fyra ersättare. Av ledamöterna äger länsstyrelsen och regionen att utse vardera en ledamot och en ersättare för denne.
Minst fem ledamöter och två ersättare väljs av länsförbundets årsmöte efter förslag av valberedningen.
Ordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år med växelvis avgång.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt, inom eller utom styrelsen, sekreterare och kassaförvaltare.
Länshemslöjdskonsulenterna ska kallas till och ha yttrande- och förslagsrätt vid styrelsesammanträde.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

§ 8. Räkenskapsår
Länsförbundets räkenskapsår är kalenderår.

§ 9. Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning ska årsmötet årligen välja två revisorer och två ersättare.

§ 10. Valberedning
Valberedningen, som ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande, utses av årsmötet.
Den ska på sin sammankallandes initiativ förbereda årsmötets val av årsmötesfunktionärer, ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare.

§ 11. Styrelsesammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger årligen.
Om minst tre ordinarie styrelseledamöter så begär ska ordförande kalla till extra sammanträde.
Kallelse till styrelsesammanträde ska utgå till såväl ordinarie ledamöter som ersättare och ske minst en vecka före sammanträdet.
Ersättare, som inte tjänstgör, har vid styrelsesammanträde närvaro- och yttranderätt.
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras vid nästa sammanträde eller dessförinnan av ordföranden och en ledamot utsedd vid styrelsens sammanträde.

§ 12. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen senast 15 april.
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen anser att sådan behövs eller när minst fem medlemsorganisationer skriftligen begär det hos styrelsen.
Extra årsmöte kan endast behandla frågor som angetts i kallelsen.
Kallelse till årsmöte sänds till medlemmarna senast tre veckor i förväg.
Till årsmötet får varje medlem
• utse ett ombud. samt
• därutöver ett ombud för varje påbörjat 100-tal enskilda medlemmar.
Varje ombud har en röst. Omröstning sker öppet, förutom vid personval.
Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
Årsmötets protokoll ska justeras av mötesordföranden och två personer som utsetts av årsmötet.

§ 13. Ärenden på årsmötet
Vid ordinarie länsförbundsårsmöte ska följande ärenden behandlas;
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare
4. Upprop och fastställande av röstlängd
5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om kallelsen till stämman har skett enligt stadgarna
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltnings-berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut med anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Fastställande av medlemsavgifter för näst-följande år
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val av förbundsordförande
15. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
16. Val av revisorer och revisorsersättare
17. Val av valberedning
18. Val av ombud till SHRs förbundsstämma
19. Behandling av inkomna motioner
20. Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla
21. Årsmötets avslutning

§ 14. Motionstid
Motioner och framställningar ställda till årsmötet ska överlämnas till styrelsen senast den 1 mars.

§ 15. Handlingar
Styrelsens verksamhetsberättelse ska senast två veckor före ordinarie årsmöte hållas tillgängliga för medlemmarna.

§ 16. Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs;
• att beslutet fattas av två på varandra följande länsförbundsårsmöten, varav minst ett ordinarie, vilka hålls med minst tre månaders mellanrum
• att ärendet angetts i kallelsen till förbunds-årsmötet
• att beslutet på det senare årsmötet stöds av minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande ombuden
Stadgeändring ska meddelas SHR.

§ 17. Utträde
Medlem som önskar utträde, ska anmäla detta skriftligen till länsförbundets styrelse. Medlemmen är skyldig att erlägga medlemsavgift för det kalenderår då utträdet sker.

§ 18. Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar länsförbundet eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan, på styrelsens förslag, uteslutas av årsmötet om medlemmen inte följer av styrelsen beslutad skriftlig varning.

§ 19. Upplösning
För upplösning av länsförbundet krävs att beslutet fattas på samma sätt som anges i § 16.

§ 20. Tillgångar
Vid upplösning av förbundet ska dess tillgångar, såväl kulturella som ekonomiska, överföras på en organisation eller institution, som kan anses fullfölja förbundets syfte och verksamhet.

 

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

HISTORIK

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

HEMSLÖJDSKONSULENTERNA