Följande text beskriver kort starten för Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund samt starten för Dalarnas Hemslöjdsförbund - texten baseras på arkivmaterial och återfinns i Sune Björklöfs bok "Dalarnas Hemslöjdsförbund 1937-2007" (Sune Björklöf var ordförande i Dalarnas Hemslöjdsförbud 1997-2008)

Allra först i organisationsbygget grundades föreningen för svensk slöjd i Stockholm 1899. Kärnan i verksamheten var en butik som Lilli Zickerman hade byggt upp.
Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund SHR bildades i Sthlm 1912 av ett antal landsortsföreningar.
Under de två första decennierna av 1900 talet bildades de flesta socken och länsföreningar i landet.

 

FÖRENINGAR I DALARNA

1906 blev hemslöjdsrörelsens stora genombrottsår i Siljansbygden. Leksands och Mora hemslöjdsföreningar hade haft sina första överraskande framgångsrika begynnelseår. 1903 hade det första ungdomsmötet genomförts i Rättvik.

Från 1904 fram till 1937 då Dalarnas hemslöjdsförbund fick sina första stadgar , tillkom följande föreningar med hemslöjd på sitt program:

  • 1904 Leksands Hemslöjdsförening
  • 1905 Mora hemslöjdens vänner senare Mora Hemslöjdsförening
  • 1908 Rättvik-Boda hemslöjd
  • 1910 Orsa Skattunge hembygdsförening
  • 1915 Södra Dalarnes hemslöjdsförening (Hedemora)
  • 1923 Sätergläntan
  • 1926 Floda Hemslöjdsförening
  • 1936 Vävateljen F:a Lundh Wahlund (Borlänge/ Stora Tuna)
  • Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund bildades 1915 på Gustaf Ankarcronas gård Holen i Tällberg.

HANTVERKSUTSTÄLLNINGEN 1927

1927 ordnades en stor hantverks – och industriutställning i Falun. Utställningsområdet var förlagt till Västra Folkskolan (Västra skolan) Hushållningssällskapet stod för ett stort bidrag och såg till att hemslöjden gavs en dominerande plats på utställningen och ett särskilt utrymme i katalogen. I stycket om hemslöjden kan läsas, att den visade en samling äldre hemslöjd i syfte att ge en nödvändig historisk bakgrund. Den yngre slöjden avsåg att uppmuntra socknar att samla sig kring ”hemslöjdens förkovran till lycka och välgång för Dalarnas folk”
Utställningen visade sig bli en stor framgång för slöjden i Dalarna. Överskottet från utställningen, 9000kr och ett anslag på 3000kr som hushållningssällskapet sköt till, gjorde att man hade ansenliga 12000kr i kassan.

 

UPPROP FÖR HEMSLÖJDEN I DALARNA

På denna grund skrev utställningskommittén förstärkt av ett antal bemärkta personer i länet samman ett upprop till Dalarnas folk daterat Falu i september 1928. Dokumentet var en budkavle som sändes ut för att ”få till stånd en allmän resning till hjälp stöd och värn åt Dalarnas sedan århundraden tillbaka gedigna och förnämliga hemslöjd”.

Uppropet var underskrivet, förutom av landshövdingen S.H.Kvarnzelius, av:
Ottilia Adelborg (Fröken, Gagnef),
Karl-Erik Forsslund (Fil.dr., Sörvik)
Lars Hansback (Nämndeman Älvdalen),
Elsa Långbers (Fröken, Insjön),
Karl Trotzig (rådman, Hedemora),
Emma Zorn (fru, Mora),
L.E.Gezelius (v.Häradshövding Falun),
Gerda Boëtius, (Fil.dr., Mora)
Berna Johnson (Fröken, Rättvik),
Maria Matsson (Fru, Siljansnäs),
H.Wixner (kommunalnämndsordförande, Orsa),
Gutaf Bram ( Nämndeman, Hedemora),
Ollas Anders Hansson (hemmansägare, Dala-Gärdsjö),
Car Larsson i By (författre, By Kyrkby),
William Nisser (Disponent Grycksbo),
Lennart Wålstedt (Civilingenjör Holsåker)
Knut Augustinson (agronom, Hushållningssällskapets sekreterare).

Det stolta uppropet fick ett svagt gensvar. Det skulle dröja ännu ett decennium innan tiden var mogen för ett länsförbund.

 

NYA TAG

1932 tillträdde Bernhard Eriksson som landshövding. Som ordförande i hushållningssällskapet/hemslöjden tog han 1937 tag i hemslöjdsfrågan sekunderad av hushållningssällskapets administrative chef, sekreteraren Knut Augustinson.

 

UPPSTART AV DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

Den 9 oktober 1937 kallade landshövdingen 26 personer till ett möte på stadshotellet i Falun. Till mötet hade han förutom två av sina närmaste män, bjudit in statens hemslöjdsinstruktris, Mattis Hörlin, från Stockholm, Hushållningssällskapet och Leksand deltog med tre representanter, Mora, Rättvik, Floda, Orsa, Alice Lunds Ateljé och Sätergläntan hade skickat två vardera, Stora Kopparberg representerades av dr Silow och hans hustru, från Snöåns lanthushållsskola kom fröken Hilma Göransson och från Holsåker i Floda kom Lennart Wålstedt.
Ett förslag till stadgar godkändes. Därefter följde val av interimsstyrelse för nybildade Dalarnas hemslöjdsförbund.

Denna fick följande utseende:
Landshövding Bernhard Eriksson, ordförande
Fröken Greta Gahn, Stockholm och Sätergläntan
Agronom Werner Matsson, Malung
Kamrer Rikard Eronn, Leksand
Ingenjör Lennart Wålstedt, Holsåker
Rektor Petrus Envall, Stora Tuna
Häradsdomare Ivar Ericsson, Hedemora
Dr Alvar Silow, Falun
Kopparbergs läns hushållningssällskaps representant var
Sekreterare Knut Augustinsson, Falun
Suppleanter:
Fröken Berna Jonsson, Rättvik
Fröken Karin Lund, Borlänge
Nämndeman Finn Erik Hansson, Orsa

I den efterföljande diskussionen underströk Lennart Wålstedt och Gerda Boëthius betydelsen av att landsbygdsbefolkningen fick ytterligare förtjänstmöjligheter och att berörda avarter inom försäljningsledet måste bekämpas. Gerda framhöll att en mer kommersialiserad hemslöjdsverksamhet närmare måste följa vad som händer i omvärlden: ”Vi måste vaka över att stil och mönster passar i tiden” Senare kom de båda tillbaka och pläderade för både en manlig och en kvinnlig hemslöjdskonsulent.

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SLÖJD OCH MATERIAL

HEMSLÖJDSBUTIKER

LÄS MER

MEDLEMSFÖRENINGAR